题施雅山所藏宋端孝公主所赋桂花诗便面手卷后就用其韵三首 其三

tí shī yǎ shān suǒ cáng sòng duān xiào gōng zhǔ suǒ fù gùi huā shī biàn miàn shǒu juàn hòu jìu yòng qí yùn sān shǒu qí sān

tiān shǔi shuāng shuāng gùi yǐng tuán,
xǐ fú jiā chèn shàng méi duān。
wài jiā fēng cǎi jīn yóu zài,
cháng xiào kōng shān hè fā hán。

虞堪的更多古诗

Processed in 0.378610 Second , 37 querys.