次韵戏答坚公赋木犀

cì yùn xì dá jiān gōng fù mù xī

qīng míng zuó yè yù tiān fēng,
cǎi dé jīn dān xià yuè zhōng。
pǔ sàn shí fāng xiāng shì jiè,
mò jiào bí guān sāi shuāng tǒng。

虞堪的更多古诗

Processed in 0.478681 Second , 37 querys.