烧得丹成似日红别来人世领春风谁知非色非空界鼻管掀天便不同

shāo dé dān chéng sì rì hóng bié lái rén shì lǐng chūn fēng shúi zhī fēi sè fēi kōng jiè bí guǎn xiān tiān biàn bù tóng

luō fú mèng lǐ yù rén yáo,
xiāng shǔi chūn shēn qì cùi xiāo。
yù dé kōng wáng wú shàng fǎ,
zhū tiān súi xǐ zuò xiāng piāo。

虞堪的更多古诗

Processed in 0.310689 Second , 37 querys.