瞻云操

zhān yún cāo

wéi zhēng zhī lù xī wèi hū cāng cāng,
yīng yún xià bèi xī wú qīn yǒng cáng。
yǔ lù zhān rú xī xūn hāo qī chuàng,
jiē qīn zhī shì xī qí hé yǐ wǎng。
zhān yún zhī xīng xī fàn hū gāo lín,
kǎi sī wú qīn xī yōu jí yú xīn。
wū piān piān xī dàn zhǐ,
yuán jīu jīu xī yè yín。
guàn yù jiāo xī chè quán zhī xià,
qì sōng qīu xī líng yú sù mǎng。
hàn wú shēng xī rú zī tú kǔ,
bào zhōng tiān xī zhōng gǔ。
Processed in 0.305661 Second , 37 querys.