题陈昌言水月斋梅影图

tí chén chāng yán shǔi yuè zhāi méi yǐng tú

shǔi yuè guāng zhōng zuò jìng guān,
mò hén hé shì xiě tuán tuán。
yào zhī wú sè wú xiāng jiè,
bù zhù bīng shuāng xí mèi hán。

虞堪的更多古诗

Processed in 0.295677 Second , 37 querys.