题和靖处士观梅图

tí hé jìng chù shì guān méi tú

xián píng tiān dì wù jiē chūn,
róng dé xiān shēng fù yǐn lún。
yī yè hú shān fēng yuè bái,
méi huā qiān gǔ yì chuán shén。
Processed in 0.277954 Second , 37 querys.