成都使君王季野席上次韵奉呈橹巢初庵云林元素子素诸公

chéng dū shǐ jūn wáng jì yě xí shàng cì yùn fèng chéng lǔ cháo chū ān yún lín yuán sù zǐ sù zhū gōng

yǐn zhě fēn hú zhù,
gāo shì yún lín qī。
jiān jiā sàn tīng kàn ōu qù,
táo huā gé wū wén jī tí。
měi tóng zhàng jù tà chūn dī,
shī tǒng jǐu kè qián hòu tí。
gōng zǐ fēng líu nǎi xiāng ài,
lv̌ yǐn chán juān shēng ài dài。
xiān gē xì wǔ jiāo huān cóng,
cùi dāng yù pèi huā lóng 䓗。
lán tíng zhī xià mù chūn hùi,
fēi shāng liè zuò qiān zài tóng。
mò yà méi shān cháng mào wēng,
gāo tán xióng biàn yán tuó hóng。
túi rán zì wèi zhé xiān lv̌,
yù jǔ wàn xiàng chāo hóng méng。
yuè qīu zǐ,
táo zhū gōng,
rén jiān sùi yuè jū guò xì,
bù yǐn mò dài liǎng bìn chéng shuāi péng。
jūn bù jiàn dōng fēng xiǎo zuò lí huā mèng,
bái xuě fēi lái yǐ bàn kōng。

虞堪的更多古诗

Processed in 0.300742 Second , 37 querys.