老子骑青牛像

lǎo zǐ qí qīng níu xiàng

shú zhī ér chuán xiàng dì zhī xiān,
shǐ shēng bā shí zhōng yán wǔ qiān。
dù guān qīng níu xī mài bù huán,
ruò yǒu jiàn zhě nǎi yóu lóng rán。
Processed in 0.262953 Second , 37 querys.