咸林行为杨玺改葬乃祖作

xián lín xíng wèi yáng xǐ gǎi zàng nǎi zǔ zuò

yú háng shān qián bǎi zhàn cháng,
jí lí mǎn dào duō hǔ láng。
huáng chén máng máng mǎn rì cǎn,
zǐ dú wǎng yě liáng kǎi shāng。
shēn zhōng fèn bù wèi láng hǔ,
jí mù cāng tiān lèi rú yǔ。
cāng cāng yì gāo chóu nài hé,
cháng duàn xián lín yī póu tǔ。
huáng cháng xià shēn jǐu rèn quán,
wǒ wēng yì cǐ jīn bǎi nián。
zhū fān yù jié jǐu jì mò,
huáng lí bì cǎo kōng líu lián。
húi shǒu dōng wú sān bǎi lǐ,
wú xiàn hǎo shān bìng hǎo shǔi。
shì shōu hán gǔ bì yōu hán,
yǔ wēng lái gūi cǐ shān lǐ。
jiā chéng zài bǔ zài kūi shù,
mài fàn jiāo jiāng hǎo shí sì。
cí wū huán lái gòng qī zhǐ,
wèi wǒ shēng cún bǎo zhōng shǐ。
jiē zāi yáng gōng hǎo sūn zǐ,
rén shēng fú yóu zài tiān dì。
jiān guān shúi fù gù shēng sǐ,
gǔ ròu ēn shēn gù rú cǐ。
jiē zāi yáng gōng hǎo sūn zǐ。

虞堪的更多古诗

Processed in 0.452823 Second , 37 querys.