岩居高士图歌次韵

yán jū gāo shì tú gē cì yùn

shān gāo xìng suǒ lè,
hǎo shān hé chù wú。
píng shēng lè shān yè rù mèng,
shén yóu lì lì jiē fāng hú。
fú yún mǎn kōng rèn shū juàn,
bǎ bǐ tí shī ào xuān miǎn。
cháng sōng rú lóng lín mǎn shēn,
fēng yǔ nián nián cháng cāng xiǎn。
jié cháo jué ài dāng yán ā,
píng dì bái yún rú yǒng bō。
luò yè xiāo xiāo zuò fēi yǔ,
zì kàn shān zhōng qīu sè duō。
rì xī qiáo gē xiǎng yōu gǔ,
tí niǎo guān guān luàn lín mù。
jī nián zhǒng zhú máo gōng shān,
gèng nòng yú zhōu wǔ yí qū。
shān zhōng guò guàn zhēn tuō chén,
dàn kàn rì yuè bù jì chūn。
yán jū gāo shì mò xiào wǒ,
wǒ yì běn shì qīng chéng rén。
zì kùi cháng nián bù gūi qù,
yù shùn féng yáo jìng wàng lv̀。
yī chuán yān yǔ zài jiāng nán,
huà lǐ kàn shān zhēn dé qù。
táo huā shǔi shēng chūn shàng hán,
xī lái xuě líng xuě bù gān。
chū mén qiān lǐ gèng wàn lǐ,
wú yuán suō dì hé qí nán。

虞堪的更多古诗

Processed in 0.293168 Second , 37 querys.