张商画竹歌

zhāng shāng huà zhú gē

dòng tíng zhāng shāng ài xīu zhú,
fàng bǐ cóng héng xiě qiān fú。
shì shàng jīn wú yù jú wēng,
xiōng zhōng zì yǒu yún dāng gǔ。
huáng jīn yì chéng jīn cuò dāo,
shí shì sǎ sǎ shēng qīu háo。
fèng huáng fēi qù kōng liáo liáo,
zhāng shāng luò mò hé qí gāo。

虞堪的更多古诗

Processed in 0.292072 Second , 37 querys.