红梅引次韵壶中老人一笑

hóng méi yǐn cì yùn hú zhōng lǎo rén yī xiào

luō fú shān xià chūn fēng lái,
yān rán yī xiào méi huā kāi。
dōng jūn dǐ shì ài yán sè,
yù róng zhòng zhù yān zhī dūi。
yào lìng gū shè zhāo tiān què,
dān shā jiǒng yìng jī fū jié。
tiān rén zì shì shí shī liáng,
kōng gǔ hé nián jiàn qīng jué。
yòu rú èr shí fēi qióng chūn jǐu xǐng,
jiàng shā lóng yù yóu fēn míng。
yāo táo fán xìng biàn cū sú,
fēn fēn yàn yě tú xiāng zhēng。
yōu xiāng bù duàn líu dān sǔi,
sān yān lìng rén xiāo bǐ lǐ。
mò yán chūn bàn bù nài hán,
bǎo yì bīng shuāng bù zhī jī。
wú shēng tòng yǐn zì dé shī,
dùi huā làn zùi gāo yáng chí。
zhū yán gù wǒ měi rú cǐ,
hú gōng hú gōng rú hé bìn chéng sī。
diān dǎo xiào wǒ wèi huā yáng jǐu zhī。
Processed in 0.297158 Second , 37 querys.