鹤瓢

hè piáo

qīng chéng huáng xiān shī,
sì hǎi biàn xíng jiǎo。
dōng guān cāng míng wàn lǐ yú,
dào shí liǎng bìn qīu xiāo suǒ。
shǒu zhōng cháng chí yī hè piáo,
yán shì tài gǔ kāi huā è。
yǎn jiǎn hún wú fǔ záo hén,
fēn míng dòng yǒu yān xiá shuò。
qīng tián yī zhǒng zhì jīn wú,
míng bó kūn lún rèn chāo lvè。
yī cóng jī quán zāo qì zhì,
biàn xiàng huá biǎo wèi qī tuō。
zì rù xíng náng bù jì chūn,
cháng xuán rì yuè tóng piāo bó。
dàn sī huò zòu tài gǔ diào,
zhǐ yǔ cǐ piáo xiāng dùi zhuó。
zùi jiāng běi dǒu wǎn tiān huáng,
kěn bǎ cǐ piáo fēn liǎng sháo。
jūn bù jiàn bó yá jué xián wú zhī yīn,
biàn hé xiàn pú zāo cán nvè。
shì jiān sú zǐ yǎn chī xiā,
yǒu ěr tú néng tīng guǎn yuè。
ān zhī lǎo dà hú lú shēng,
xiǎo zhāi gān kūn zì chéng jué。
lín wū dòng kǒu zhǒng jú lǐ,
shān rén píng shēng dú shū dé zhēn lè。
zì shì xī zhōu lǎo dān xìng,
bào yī chōng xū qǐ diāo zhuó。
xiān wēng yì shì wú huái mín,
dà dào jiǒng chū xī huáng ruò。
yǔ xué nán lái yī xiè hòu,
wò shǒu tán xiào rú shì zuó。
xǔ yǐ cǐ piáo jīn kě yí,
lín bié yào jí zhòng rán nuò。
xiè zhī fú xìu qù,
yì ruò quán luò pò。
shān rén dé zhī bù gǎn què,
zuǒ xuán yòu pèi zhǔ líng yào。
yǒu shí guà xiàng qīng yá jiān,
tuō xǐ mén luó zuò pán bó。
yuè míng liáo hǎi yè shēng hán,
mèng rào qīu kōng shuāng zú jué。
ěr lái zuò zhě gē hè piáo,
jìng shuō shān rén piáo bù è。
cháng gē duǎn jù wǒ yì yǒu,
yǔ lù yún yān jù chuān záo。
wǒ gē bù záo piáo yù qí,
shān rén zhī míng yù chōng kuò。
lǐ shān rén mò liáng è,
wǒ yì qīng chéng zhàng rén kè。
xī nián xī lái jué qīu hè,
jī húi xī fā tài huá diān,
zhì jīn shàng fù shān zhōng yuē。
piáo hū piáo hū ěr zhī fǒu,
yī xī fēng gāo qǐ shuò mò,
xiāo xiāng dòng tíng mù yè luò。
ěr jīn bù màn zòng wèi piáo,
tú xiàng rén jiān shòu chán mín,
hé dāng cóng jīn zhǐ huà hè。
hé dāng cóng jīn zhǐ huà hè,
wèi wǒ jiá rán fēi míng yī wàn lǐ,
cháng fēng hào hào xiáng liáo kuò。
Processed in 0.387827 Second , 37 querys.