次韵奉答韩景中姻表戍见寄 其一

cì yùn fèng dá hán jǐng zhōng yīn biǎo shù jiàn jì qí yī

lí chóu tiáo dì měi xiāng gān,
jìng cǎo zhī fēng yě zì hán。
qiē mò píng gāo tàn yáo luò,
jǔ tóu jiàn rì shì cháng ān。
Processed in 0.331451 Second , 37 querys.