题施雅山所藏宋端孝公主所赋桂花诗便面手卷后就用其韵三首 其二

tí shī yǎ shān suǒ cáng sòng duān xiào gōng zhǔ suǒ fù gùi huā shī biàn miàn shǒu juàn hòu jìu yòng qí yùn sān shǒu qí èr

shúi fù fēng líu dǒu fèng tuán,
tiān rén fēng gǔ xiǎng háo duān。
chǔ yín fān qì tóng xiān lèi,
gòng sǎ qīu fēng yù jǐng hán。

虞堪的更多古诗

Processed in 0.400124 Second , 37 querys.