为王明吉题吴江送别图

wèi wáng míng jí tí wú jiāng sòng bié tú

cháng xiàng kōng jiāng tàn bié lí,
hán háo yóu fù huà zhōng shī。
yī shēng yàn jiào dān fēng luò,
sī zhú dōng líu zhuǎn duò shí。
Processed in 0.260402 Second , 37 querys.