题竹树图送陈君玉归吕城

tí zhú shù tú sòng chén jūn yù gūi lv̌ chéng

yān niè fēng huáng luàn mò hén,
yī xī mào dé bà nán cūn。
gūi gēng bù gǔ yìng tí wǎn,
hǎo zài chūn yīn hù zǐ sūn。

虞堪的更多古诗

Processed in 0.298529 Second , 37 querys.