题天台黄思齐雪溪卷

tí tiān tái huáng sī qí xuě xī juàn

yì xī shān yīn fǎng dài chuán,
mǎn xī qíng xuě sī máng rán。
zhòng yóu xiǎng dé qián shí mèng,
chūn shǔi táo huā bié yǒu tiān。

虞堪的更多古诗

Processed in 0.287352 Second , 37 querys.