为李可道题明所画楼台图

wèi lǐ kě dào tí míng suǒ huà lóu tái tú

hǎi shàng xiāng féng yì jìu yóu,
gèng kāi tú huà shuō dān qīu。
yù xiāo chūi lǎo rén jiān shì,
dú yǐ yān xiá dì yī lóu。
Processed in 0.291937 Second , 37 querys.