题卢益修所画水仙花

tí lú yì xīu suǒ huà shǔi xiān huā

lú láng chūi dí xiàng òu bō,
mèng lǐ céng zhān dì zǐ hé。
yī zì měi rén yí yù pèi,
zhì jīn nán pǔ yuè míng duō。

虞堪的更多古诗

Processed in 0.421635 Second , 37 querys.