题季宏画竹

tí jì hóng huà zhú

shǎo nián wén fù yǐ céng chuán,
huà zhú fēng líu lǎo gèng yán。
yān yǔ yī gān shēng bǐ dǐ,
zhū jī wàn gè luò lián qián。
Processed in 0.340192 Second , 37 querys.