题盛子昭画会琴图

tí shèng zǐ zhāo huà hùi qín tú

èr zǐ dàn qín gù yǒu qī,
kōng shān shí shàng zuò yí shí。
zhì yīn bù zhù rén jiān tīng,
què xǔ sōng fēng jiàn shǔi zhī。
Processed in 0.273963 Second , 37 querys.