读何水部诗集

dú hé shǔi bù shī jí

jiǎn zhú lián shī shú sì jūn,
duō qíng wú nài shěn xīu wén。
yáng zhōu chūn yuè yìng wú yè,
qí wèi méi huā shòu jī fēn。
Processed in 0.299528 Second , 37 querys.