为规侍者画天台图

wèi gūi shì zhě huà tiān tái tú

fēng yǔ qí yuán yè jì liáo,
dùi sēng rán zhú huà shān jiāo。
yǎn míng rèn dé tiān tái lù,
yǒu gè xíng rén dào shí qiáo。
Processed in 0.368523 Second , 37 querys.