答郑长卿见寄

dá zhèng cháng qīng jiàn jì

cāng jiāng méi zǐ yǔ sī sī,
gǔ kǒu shū lái niàn yuǎn qī。
ài dào bù guān gēng yǐn qù,
dàn bēi fēng mù qǐ āi sī。

虞堪的更多古诗

Processed in 0.377439 Second , 37 querys.