题十六应真图

tí shí lìu yìng zhēn tú

rén rén yuán zì yǒu shén tōng,
bù bù dū xíng bù wèi kōng。
bù shì jiǎo gēn néng tà shí,
rú hé dào dé dà jiāng dōng。
Processed in 0.352477 Second , 37 querys.