次韵答甬东方彦脩见寄并柬徐生

cì yùn dá yǒng dōng fāng yàn xīu jiàn jì bìng jiǎn xú shēng

bì dì měi chéng xiān wǎng wèn,
gōng gēng wú jì fú qín qú。
bīng gē nán běi jiā qiān lǐ,
fēng yǔ jiān jiā hǎi yī yú。
gù jìu qǐ wén zhēn guó shì,
xiào tán wéi ài lǎo yú fū。
fán jūn wèi mì péng lái lù,
xú fú lóu chuán jìn yǒu wú。
Processed in 0.319078 Second , 37 querys.