雪篷轩为式上人赋

xuě péng xuān wèi shì shàng rén fù

yì zhuō biǎn zhōu dù hǎi dōng,
hǎi fēng chūi xuě sǎ hán péng。
huǎng rú wū lǐ chūi xū bái,
shúi gòng wú biān shuō huàn kōng。
zàn dùi ōu méng wàng lv̀ zhǔ,
gèng tàn lóng cáng rù zhū gōng。
ér jīn bié zài qīng yán pàn,
xì wán yún quán qù zhù tóng。

虞堪的更多古诗

Processed in 0.307760 Second , 37 querys.