看帆四首 其二

kàn fān sì shǒu qí èr

zǎo jué fú shēng lèi zhuǎn péng,
jiāng hú yuán bù xiàn xī dōng。
shí nián liàn jī jū lín xià,
wàn lǐ yóu qíng fù mèng zhōng。
kāi gé qǐ xián méi zǐ yǔ,
wǎng lái nán xìn shí yóu fēng。
qīng shān zuò lǎo dūi huáng fā,
nài ěr tāo tāo qì lù qióng。
Processed in 0.285292 Second , 37 querys.