送达明善还嘉兴

sòng dá míng shàn huán jiā xīng

lú yú kuài zhuó zūn wú lù,
ā làn dūi chéng dí zhèng chóu。
zuó yè liáng fēng chūi dé kǔ,
mò chuán lí sī rù nán zhōu。
Processed in 0.278817 Second , 37 querys.