谩兴 其四 元夜

mán xīng qí sì yuán yè

áo shān yuè zài cāng jiāng lěng,
jiāo shì cháo shēng bèi què hán。
xián què jǐn náng shuāng fèng guǎn,
yù rén hé xǔ yè màn màn。
Processed in 0.740286 Second , 37 querys.