乡老蔡霞外尊师见过感怀书赠

xiāng lǎo cài xiá wài zūn shī jiàn guò gǎn huái shū zèng

xī lái wén wù yǎn zhōng xī,
sùi wǎn xiāng féng kuǎn zhú fēi。
wàn lǐ qí cāo xiāng guó yǔ,
bǎi nián wéi zhù yě rén yī。
cùi é jiāng shàng chóu kōng lǎo,
bái hè liáo dōng xìn wèi gūi。
jiàn shuō guān shān chén wù àn,
bù zhī chéng guō shì yé fēi。
Processed in 0.307300 Second , 37 querys.