次韵答阮维则

cì yùn dá ruǎn wéi zé

jiǎn yú shí zài piāo lún kè,
nài cǐ yī chūn fēng yǔ hé。
ní méi wèi tú rén jī duàn,
cǎo xiān huāng wū lòu hén duō。
cháng huái niǎo dào xíng xíng xiǎn,
què zhù luó gāng shì shì tuó。
wàn lǐ qióng chóu féng ruǎn jí,
zhú lín sūi jìn wèi néng guò。
Processed in 0.290512 Second , 37 querys.