送潘公颖还越上将葬乃父子素翁

sòng pān gōng yǐng huán yuè shàng jiāng zàng nǎi fù zǐ sù wēng

lí luàn xiāng féng lèi mǎn jīn,
huǎng rú hún mèng huà qīn xún。
yóu chóu dà zé jīng bō xiǎn,
kuàng shuō nán shān bào wù shēn。
yáng lǐu zhé lái zhòng rěn bié,
liǎo é shū bà fù nán yín。
lǒng tóu huán zhí xīn sōng shù,
zhī xiàng qī xiá dì jī cén。
Processed in 0.299778 Second , 37 querys.