心远楼为瀚上人赋并发同席郑明府一笑

xīn yuǎn lóu wèi hàn shàng rén fù bìng fā tóng xí zhèng míng fǔ yī xiào

dōng wú shèng dì huáng shān lù,
běi hǎi shàng rén xīn yuǎn lóu。
xián ài bái yún fēi hǎi jiào,
jìng tīng chūn yǔ guò cāng zhōu。
fù gōng shī hǎo bù kě yā,
zhèng lǎo guān yú céng gòng yóu。
qí huá sǔn féi jiā wǎn fàn,
dé cān shì wài yǒu yáng zhōu。

虞堪的更多古诗

Processed in 0.316754 Second , 37 querys.