送马民立省亲后还官越上

sòng mǎ mín lì shěng qīn hòu huán guān yuè shàng

fǔ róng zhī yuè qǐ néng jī,
bài mǔ huán guān dìng yǒu qī。
qū jiǎ yǒu cái dāng yòng rì,
yí qín duō biàn zhèng féng shí。
cháo píng jiāng kuò cáo é miào,
mù luò shān kōng xià yǔ cí。
zhèng xì hǎo tàn fēng tǔ shèng,
mò jiāng gū jiàn yǐ tiān yá。
Processed in 0.299422 Second , 37 querys.