山居次韵六首用起句题 其一

shān jū cì yùn lìu shǒu yòng qǐ jù tí qí yī

shān jū hé suǒ yǒu,
yán dòu guò qíng yún。
líng wù xún cháng jiàn,
chén xiāo jué bù wén。
huā guān fēng zuò zhèn,
sōng jìng lù chéng qún。
mò guài xún yōu yuē,
cháng lái bì sú fēn。

虞堪的更多古诗

Processed in 0.254136 Second , 37 querys.