留题横塘般若寺

líu tí héng táng bān ruò sì

xī guō héng táng sì,
kāi mén dùi yuè xī。
cháo shēng cāng hǎi jìn,
yún qǐ bì shān dī。
fú shì liáng qián mèng,
húi láng mì jìu tí。
zhòng huái xiān tài shǐ,
céng gòng bái yún qī。

虞堪的更多古诗

Processed in 0.281001 Second , 37 querys.