施宜之处士隐雅宜山守先人茔与某先陇为邻承寄柳道傅太常所撰其墓铭见示因诗奉酬

shī yí zhī chù shì yǐn yǎ yí shān shǒu xiān rén yíng yǔ mǒu xiān lǒng wèi lín chéng jì lǐu dào fù tài cháng suǒ zhuàn qí mù míng jiàn shì yīn shī fèng chóu

yǎ yí shān zài yù zhē dōng,
lián luò zhū fēng yuǎn wàng zhōng。
yī zì jiā chéng fēng mǎ liè,
cháng shí shén qì jiē hóng méng。
qióng bēi shù dé jīn mén yàn,
gāo yǐn chéng jiā bái fā wēng。
wǒ yì yù gūi cóng zhàng jù,
gòng gē jí rǎng lè chún fēng。
Processed in 0.305950 Second , 37 querys.