送鱼台贾景庄自吴航海之京师

sòng yú tái jiǎ jǐng zhuāng zì wú háng hǎi zhī jīng shī

gǔ yì cāng làng gē zhuó yīng,
sòng jūn lín bié zhòng zhēng yíng。
táo míng sùi shì lǔ lián zǐ,
tòng kū ān fēi ruǎn bù bīng。
duǎn hé wén zhāng qiān lǐ zhòng,
bái ōu cāng hǎi yī zhōu qīng。
hǎo shū cháng cè gān míng zhǔ,
zhèng wèi cāng shēng wèn jiǎ shēng。

虞堪的更多古诗

Processed in 0.332885 Second , 37 querys.