寄王明仲寓杭

jì wáng míng zhòng yù háng

shān zhōng yōu shì mèng bù jǐn,
ài wǒ wáng shēng měi huà zhī。
chūn jí bǎ lí gēng lv̀ yě,
xiǎo lái xié wèng jí qīng yī。
táo huā fàn chù yú zhōu yǎo,
téng cì cháng shí niǎo dào wēi。
sì shí piāo lún gūi jì zhuó,
yī kàn yī huà yī tí shī。
Processed in 0.480375 Second , 37 querys.