山居次韵六首用起句题 其四

shān jū cì yùn lìu shǒu yòng qǐ jù tí qí sì

shèng jué wèi rén kuā,
shān zhōng zǎi xiāng jiā。
láng gān jiē fěi cùi,
jīn dàn shì pí pá。
xuán pǔ shēng qí yù,
dān lú yǎng nèn yá。
shú zhī fāng wài shì,
bù bǐ shì jiān shē。
Processed in 0.279878 Second , 37 querys.