赠日本僧立恒中藏主

zèng rì běn sēng lì héng zhōng cáng zhǔ

shàng rén xī zì rì biān lái,
dà hǎi yóu rú dù yī bēi。
sān wàn lǐ chéng kōng shǔi guān,
bǎi qiān shā jiè dào tiān tái。
fān jīng xí shàng huā fēi biàn,
yè lv̌ lín jiān yè zuò dūi。
zhèng gòng cháng yín hǎo shī jù,
què yán yòu shàng fèng huáng tái。
Processed in 0.279650 Second , 37 querys.