登大觉寺琳公鉴湖楼

dēng dà jué sì lín gōng jiàn hú lóu

tán xiào bǎo lóu kāi,
hú guāng pī miàn lái。
fú yún kōng yì jiàn,
míng jìng ruò wèi tái。
yě niǎo xián huā qù,
tán lóng zuò yǔ húi。
zuò cān zhēn fǎ jìng,
wú yì xiǎng péng lái。

虞堪的更多古诗

Processed in 0.350934 Second , 37 querys.