游宋胡少师横山福寿兰若次韵书壁

yóu sòng hú shǎo shī héng shān fú shòu lán ruò cì yùn shū bì

měi dào héng shān lù,
dū wéi zhuó shì fēn。
sēng líu yè tīng yǔ,
wǒ zì rì kàn yún。
lì lì qián zhāo sì,
huán huán gěi shì fén。
qī liáng mò jiē gǎn,
zhú bó yǐ chuán wén。
Processed in 0.296564 Second , 37 querys.