送杨方外法师之上清山觐乃师祝洞天真人

sòng yáng fāng wài fǎ shī zhī shàng qīng shān jǐn nǎi shī zhù dòng tiān zhēn rén

jiē xī zhòng jiǎn sì shí nián,
yǎn kōng lì lì hǎo shān chuān。
lái lóng qǐ fú chéng xíng sì,
dà kuài hún lún qǐ biàn qiān。
lù rào jiǎo gēn qiān lǐ jiàn,
lán fān shé dǐ jǐu hé xuán。
bǎ shī cháng xiào chū mén qù,
yòu tà chūn fēng hé chù chuán。
Processed in 0.284025 Second , 37 querys.