寄朱叔重画山水卷

jì zhū shū zhòng huà shān shǔi juàn

lóu dōng zhū shū zhòng,
mǎn juàn huà yún yān。
guò yuè chéng shān jiào,
gūi wú fàng yě chuán。
wēi fēng cāng gú shàng,
yuǎn shù bái ōu qián。
měi qiè yōu xún yì,
tí shī wèi ěr xián。

虞堪的更多古诗

Processed in 0.528668 Second , 37 querys.