题蕉叶诗二首 其二

tí jiāo yè shī èr shǒu qí èr

bái xuě hóng qiān lì shèng tāi,
měi jīn huā yào shí fēn kāi。
hǎo tóng zǐ wǎng yíng zhōu kàn,
yún zài qīng xiāo hè wèi lái。

安道的更多古诗

Processed in 0.266656 Second , 37 querys.