对雪效禁体

枯林万木南楼前槎丫郁律森苍寒
如人摩胁裸而立一一舒臂拿云烟
或如刺促相偶语书空指画长爪纤
暗风劘戛作繁响中宵常聒幽人眠
早来眩目一駴绝谁施手眼为镂镌
初讶堆花出巧匠旋疑生稼愁达官
缘干附柯工比缀互枝交叶潜钩连
朽株角折麋鹿解僵藤身重蛟蛇蟠
中有老松独偃蹇昂立不受相羁缠
幂头已见没短发强项犹复张怒髯
积重失势浩崩豁帛机卸轴缫车翻
修条乍喜释重负砉然健脱伸拘挛
猛若强弓骤绝弦劲势远出犹轩轩
扫击邻枝齐簸掀触之者落当者颠
怒猊攫石风雨骤礨砢乱堕层岩巅
又如百道挂飞瀑空林响答声骚然
摆落余赘霏碎屑张奋鳞鬣将腾骞
向或卧龙耽睡味被体未觉冰凌繁
乍起伸腰一振荡经其触拨宜摧残
咄哉天庭小游戏人间熊状已万千
吾楼所见殊偪塞未容决眦穷瀛寰
恰如名篇限尺幅气势磅礴弥八埏
大块文章与诗境日夜腾涌移山渊
玉局仙翁奋大笔排云抉汉天枢旋
偶因赋雪得险诣苍然落笔非吟酸
不犯雪语得雪熊化工入腕生众妍
此令虽严要非虐诗流换骨资金丹
如何世人胆力薄循墙窘步不敢前
后生螳臂不自量请草露布声词坛
仍遵号令效白战妄恩挽接九百年
大将偏裨苦不敌流汗弃甲嗟庸孱
两公雄文照后世炳若星日丽中天
我触笔锋犹僵仆其他盛业良更难
危楼独立心茫然雪花惊点双鬓边忽与万木同华颠

dùi xuě xiào jìn tǐ

kū lín wàn mù nán lóu qián,
chá yā yù lv̀ sēn cāng hán。
rú rén mó xié luǒ ér lì,
yī yī shū bì ná yún yān。
huò rú cì cù xiāng ǒu yǔ,
shū kōng zhǐ huà cháng zhuǎ xiān。
àn fēng mó jiá zuò fán xiǎng,
zhōng xiāo cháng guā yōu rén mián。
zǎo lái xuàn mù yī xiè jué,
shúi shī shǒu yǎn wèi lòu juān。
chū yà dūi huā chū qiǎo jiàng,
xuán yí shēng jià chóu dá guān。
yuán gān fù kē gōng bǐ zhùi,
hù zhī jiāo yè qián gōu lián。
xǐu zhū jiǎo zhé mí lù jiě,
jiāng téng shēn zhòng jiāo shé pán。
zhōng yǒu lǎo sōng dú yǎn jiǎn,
áng lì bù shòu xiāng jī chán。
mì tóu yǐ jiàn méi duǎn fā,
qiáng xiàng yóu fù zhāng nù rán。
jī zhòng shī shì hào bēng huō,
bó jī xiè zhóu sāo chē fān。
xīu tiáo zhà xǐ shì zhòng fù,
huò rán jiàn tuō shēn jū luán。
měng ruò qiáng gōng zòu jué xián,
jìng shì yuǎn chū yóu xuān xuān。
sǎo jí lín zhī qí bò xiān,
hóng zhī zhě luò dāng zhě diān。
nù ní jué shí fēng yǔ zòu,
lěi luǒ luàn duò céng yán diān。
yòu rú bǎi dào guà fēi pù,
kōng lín xiǎng dá shēng sāo rán。
bǎi luò yú zhùi fēi sùi xiè,
zhāng fèn lín liè jiāng téng qiān。
xiàng huò wò lóng dān shùi wèi,
bèi tǐ wèi jué bīng líng fán。
zhà qǐ shēn yāo yī zhèn dàng,
jīng qí hóng bō yí cūi cán。
duō zāi tiān tíng xiǎo yóu xì,
rén jiān xióng zhuàng yǐ wàn qiān。
wú lóu suǒ jiàn shū bī sāi,
wèi róng jué zì qióng yíng huán。
qià rú míng piān xiàn chǐ fú,
qì shì bàng bó mí bā yán。
dà kuài wén zhāng yǔ shī jìng,
rì yè téng yǒng yí shān yuān。
yù jú xiān wēng fèn dà bǐ,
pái yún jué hàn tiān shū xuán。
ǒu yīn fù xuě dé xiǎn yì,
cāng rán luò bǐ fēi yín suān。
bù fàn xuě yǔ dé xuě xióng,
huà gōng rù wàn shēng zhòng yán。
cǐ lìng sūi yán yào fēi nvè,
shī líu huàn gǔ zī jīn dān。
rú hé shì rén dǎn lì bó,
xún qiáng jiǒng bù bù gǎn qián。
hòu shēng táng bì bù zì liàng,
qǐng cǎo lù bù shēng cí tán。
réng zūn hào lìng xiào bái zhàn,
wàng ēn wǎn jiē jǐu bǎi nián。
dà jiāng piān bì kǔ bù dí,
líu hàn qì jiǎ jiē yōng chán。
liǎng gōng xióng wén zhào hòu shì,
bǐng ruò xīng rì lì zhōng tiān。
wǒ hóng bǐ fēng yóu jiāng pū,
qí tā shèng yè liáng gèng nán。
wēi lóu dú lì xīn máng rán,
xuě huā liáng diǎn shuāng bìn biān,
hū yǔ wàn mù tóng huá diān。

余坤的更多古诗

Processed in 0.241315 Second , 37 querys.