徐左甫遗稿题辞 其二

xú zuǒ fǔ yí gǎo tí cí qí èr

áng áng qiān lǐ shī míng jū,
shì xué yìng jiē cǐ rì wú。
wǒ yì liáng xīn pào yǐng huàn,
niàn nián qīng lèi sǎ tóng wū。
Processed in 0.317805 Second , 37 querys.